Håndtering af Covid-19

Trin

Kriterier

Beskrivelse

4

Overskridelse af trin 3

Nedlukning af skolen

Alle aktiviteter på sporet 4 ophører

Der etableres online undervisning for alle hold og klasser

3

Overskridelse af trin 2

+ 5 smittetilfælde på et eller flere hold/klasse – her sendes hele holdet/klassen hjem for at blive testet[1]. Dette for at begrænse smittekæder.

Der etableres online undervisning på de berørte hold, ledelsen sørger for nødvendige skemaændringer i det omfang det er muligt og nødvendigt. Når smittetallene lever op til trin 2, vendes der tilbage til dette trin.

Undervisere kan anvende undervisningslokaler til gennemførelse af online undervisning – såfremt de ikke er smittet, eller har været i umiddelbar nær kontakt med smittede.

Er der yderligere tale om, at elever har været på valghold igangsættes procedure for at opspore nære kontakter på disse hold

2

Overskridelse af trin 1

Enkelt(e) smittetilfælde på hold eller i klasser, og samlet under 5 smittetilfælde på AACG

Der iværksættes det nødvendige arbejde for at opspore nære kontakter – der er ikke tale om at sende hele klasser hjem. Har man været i nærkontakt eller lignende med en smittet, skal man lade sig teste (dette gælder både elever og personale). Undervisningen fortsætter på normal vis, samtidig tilsigtes det, at elever, der er hjemsendt på grund af test, har mulighed for at følge fagligt med. Så snart eleven/ansatte kan fremvise negativ test, kan man møde ind på skolen igen.

1

Udmeldt af sundhedsmyndighederne, hvor afstandskravet er ophævet i forbindelse med undervisning

Normal praksis (ingen Covid-19), som før nedlukning – dog med overholdelse af de internt i huset beskrevne retningslinjer (afspritning, hygiejne, gå den rigtige vej rundt i bygningen mm)

 

[1] I dette tilfælde er det ledelsen på AACG, der orienterer de(t) enkelte hold/klasse.

Modellen består af 4 trin, som spænder fra normal tilstand (trin 1) til fuld nedlukning svarende til situationen fra marts til maj 2020 (trin 4). Hvis særlige forhold taler for det, kan medarbejdere i øvrigt blive hjemsendt uafhængigt af de forskellige trin. Man kan altid orientere sig på https://www.aalborgcitygymnasium.dk/covid-19

For hvert trin er beskrevet de tiltag, der på det pågældende trin skal begrænse smitterisikoen samt de kriterier der skal lægges til grund for en skønsmæssig beslutning om valg af trin. Udgangspunktet er, at en overskridelse af kriterierne for et givent trin medfører en eskalering til mindst ét trin højere i modellen.

Beslutning om valg af trin foretages af ledelsen. Beslutning kan i øvrigt træffes på baggrund af anbefaling eller krav fra myndighederne. Ledelsen kan i øvrigt træffe beslutning om afvigelser fra modellen.