Fag

På den 2-årige STX får du en eksamen, der kan bruges til præcis det samme som en 3-årig STX. Eneste undtagelser er fagene idræt, billedkunst og musik, som ikke er med i den 2-årige.

Den øvrige fagrække er den samme, blot med nedsat timetal, så alle fag og niveauer kan nås på de 2 år.

Fællesfagene er dansk, historie, engelsk, samfundsfag, matematik og fysik samt religion eller oldtidskundskab. Derudover skal man have et andet fremmedsprog, som er fransk eller spansk begyndersprog eller tysk fortsættersprog. Dertil kommer timer til Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV).

De krævede niveauer kan variere fra den ene studieretning til den anden.
Man skal også vælge mellem nogle enkelte valgfag.

De udbudte studieretninger kan du se nærmere på i menuen her til venstre. En studieretning indeholder foruden fællesfagene to eller tre fag, som så at sige er hovedfagene i studieretningen. Forskellige studieretninger fylder forskelligt i en ugeplan, så de udbudte studieretninger giver forskellige muligheder for at vælge fag udover fællesfagene. For detaljer henvises til studievejledningen.

I løbet af de to år vil der være planlagt flerfaglige forløb (FF), som inddrager flere af dine fag. Ligesom på den 3-årige STX skal alle elever skrive et studieretningsprojekt (SRP), som tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og derudover inddrager et eller to af dine øvrige fag.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag her

Studieplaner og kompetencer

Gennem skoleforløbet er der fokus på udviklingen af elevernes studiekompetencer og almendannelse (”Fra elev til studerende”) i overensstemmelse med stx-bekendtgørelsens bestemmelser herom. (§ 29+§30)
 
Fra første semester indledes, sideløbende med arbejdet med de faglige kompetencer i de enkelte læreplaner, arbejdet med at udvikle forskellige kompetencer. Kompetencerne skal sikre såvel en faglig progression som progression i arbejdet med alle typer af kompetencer. Klasselæreren har ansvaret for planlægning og koordinering af kompetencearbejdet, og alle lærere har pligt til at deltage i arbejdet. Arbejdet med kompetencerne indgår i den daglige undervisning, både i enkelte fag og i flerfaglige forløb. 
 
Faglige kompetencer
Fra starten er der fra alle underviseres side fokus på, at eleven lærer at
tilegne sig viden alene og i samarbejde med andre,
præsentere faglig viden for andre,
tage medansvar for læringen
planlægge og udføre hjemmearbejde til de aftalte tidsfrister,
arbejde med skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer
arbejde med sprog og kulturforståelse
skelne mellem forskellige niveauer for viden (de taksonomiske niveauer)
arbejde med problemformulering, problemstillinger og feltarbejde
bruge grundlæggende videnskabsteori og metodebevidsthed
arbejde kreativt og innovativt i fagene
opnå digitale kompetencer og arbejde med informationssøgning. 
arbejde med feltarbejde
arbejde med tekstlæsning i historisk sammenhæng
danne overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer
arbejde med overvejelser om periodiseringsprincipper
Skrive klart, sammenhængende og nuanceret i et korrekt sprog og at bruge fagenes sprog
Gøre sig metodiske og basale videnskabs-teoretiske overvejelser
 
Almene og personlige kompetencer
Fra starten er der fra alle underviseres side fokus på, at eleven 
deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen,
arbejder med egen læring og egen udvikling
udviser ansvarsfølelse over for fællesskabet,
viser respekt for andre i forskellige læringssituationer,
viser ansvarlighed for at følge med i skolens hverdag (skemaændringer, lektier, beskeder m.v.),
arbejder med valg i studie- og karriereperspektiv og i et personligt perspektiv
arbejder med globalisering 
arbejder med FN’s verdensmål
søger viden via ”eksterne partnere”
arbejder kritisk og reflekteret