Skolens formål

På Aalborg City Gymnasium kan man tage en hel studentereksamen på to år (primært på daghold) eller tage studentereksamen i enkelte fag (dag- eller aftenhold). Sådan et tilbud eksisterer i Nordjylland kun på Aalborg City Gymnasium, og det er vort hovedmål at sikre den nordjyske befolkning muligheden for dette alternativ til gymnasiet og HF.

 

Vision

Aalborg City Gymnasium vil være en rummelig skole.

Det indebærer, at Aalborg City Gymnasium skal kunne rumme et bredt spektrum af elevtyper, både i forhold til evner, baggrund (personlig og faglig) og personlighed. Vi skal således have plads til elever, der har brug for ekstra udfordringer, til elever, der har brug for ekstra støtte og alle derimellem. Samtidig med, at vi er en rummelig skole, skal vi prioritere fagligheden. Gennem tæt samarbejde med den enkelte elev vil vi have fokus på at fastholde motivationen gennem hele uddannelsesforløbet. Skolen giver således plads, men har samtidig klare forventninger til den enkelte elevs motivation og studiediciplin.

Vi vil også kunne rumme mange forskellige lærertyper. Der skal være plads til forskellige holdninger og til at ytre dem, men også en udbredt forståelse for, at beslutninger skal træffes på baggrund af en bred hensyntagen og med udgangspunkt i skolens værdigrundlag.

Top

 

Værdier

Vores altoverskyggende værdi er rummelighed. Herunder vil vi have fokus på tre værdier; faglighed, motivation og samarbejde på en sådan måde, at vi til stadighed bliver en mere rummelig skole.

Skolen tilstræber at motivere den enkelte elev til læring ved at lytte, tale med og forholde sig til eleven og dennes faglige niveau. Skolens mål vil altid være, at eleven tager sine eksamener med det bedst mulige resultat, og at skolen er medvirkende til udviklingen af en hel personlighed hos eleven.

Vi skal støtte lærere, der vil udvikle sig selv og deres undervisning, og give plads til eksperimenter og nye idéer. Lærerne skal være motiverede til at udnytte deres faglige overskud til være i et tæt samarbejde med både kolleger og elever om at yde den bedst mulige undervisning for alle og til at involvere sig i udviklingen af skolen.

Top

 

De strategiske mål

Faglighed

Vi vil sikre faglig progression for den enkelte elev.

Vi skal kunne rekruttere vores elever bredt hvad angår deres faglige forudsætninger. Vi skal kende grænsen for vores faglige startniveau så godt, at vi kan stå inde for, at alle, der bliver optaget til stadighed kan udvikle deres faglighed. Vi insisterer på, at eleverne vil deres uddannelse og tager medansvar for at lære.

Vi vil fastholde og tiltrække kompetente lærere.

Vores lærere skal have fagligt overskud til at differentiere undervisningen, så alle elever rammes med faglige udfordringer på deres niveau. Undervisningen skal bære præg af, at lærerne har både faglig og menneskelig indsigt til at fastholde eleverne i deres lyst/vilje til læring. Lærerne skal tilbydes vide rammer for personlig og faglig udvikling, og lærerkollegiets samlede kompetencer skal til stadighed vedligeholdes og udvikles. Lærerne er eksperter i deres fag og skal have lyst og vilje til at udvikle deres undervisning alene og i samspil med kolleger og elever. 

Vi vil tage individuelle hensyn.

Vi vil have en struktur, der gør det muligt at tage individuelle hensyn og lave individuelle aftaler med eleverne, så der er en god sammenhæng mellem faglig og personlig trivsel. Der skal være åbenhed og ærlighed mellem elev, lærer og ledelse, således at der er gensidig forståelse for individuelle beslutninger. Fagligheden skal veje tungt i beslutningerne og sammenholdes med en vurdering af elevens evner.

Motivation

Vi vil sikre os, at den enkelte elev fastholdes i sine ambitioner om faglig læring, og at den enkelte elev trives.

Klassen er en central base for elevernes trivsel, og der skal være et nærvær i forhold til den enkelte elev, der gør, at lærernes støtte og vejledning er let tilgængelig – både menneskeligt og fagligt.

Vi skal være et godt sted at være.

For vores lærere skal skolen være mere end en arbejdsplads, hvor man underviser i sine fag. Vores skole skal være præget af kollegial omsorg og en forpligtende tilgang til hinanden. Vi vil være en eksperimenterende skole, hvor det er naturligt, at lærerne har metodefrihed til at udvikle undervisningen alene og i fællesskab.

For eleverne skal skolen være mere end en uddannelsesinstitution. Vi skal sætte rammerne for god undervisning og sociale aktiviteter. Vi skal vise eleverne tillid, når de udvikler deres personlighed og vise nærhed og tryghed, når der er behov for det.    

Vi vil have vedkommende og relevant undervisning.

Vi vil have en skolekultur, der er nærværende og tidssvarende. Vi vil til stadighed udvikle undervisningsformer, der dels rammer bredere og dels er målrettet den enkelte elev.  

Samarbejde

Vi vil have et bredt samarbejde om undervisning og elevernes trivsel.

Vi vil have, at elever og lærere samarbejder om at nå de faglige mål. Elever, lærere og ledelse har et fælles ansvar for både undervisning og trivsel og skal løbende være i dialog omkring deres forventninger.

Vi vil støtte eleverne til at samarbejde med hinanden – både i og uden for undervisningen.

Vi vil støtte lærerne til at samarbejde med hinanden – både i og uden for undervisningen.

Vi vil have synlig og åben ledelse, der er værdi- og dialogbaseret.

Vi vil have en skoleledelse, der træffer beslutninger på baggrund af en synlig og åben beslutningsproces. Der skal være tydelige informationskanaler og muligheder for dialog og indflydelse.

Vi vil have en skole, hvor lærere og ledelse udviser gensidig åbenhed i forhold til anerkendelse, indflydelse og fleksibilitet. Vi vil have en ledelse, der inddrager lærerne i skoleudviklingen.

Vi vil have en klasserumsledelse, der er baseret på skolens værdier, hvor lærerne tager et medansvar for disse og loyalt kommunikerer skolens ’spilleregler’ til eleverne. Vi vil også have klasserumsledelse, der er baseret på dialog og er åben for elevindflydelse samt tydeligt kommunikerer forventninger og aftaler.

Indsatsområder

Vi arbejder målrettet med at sikre elevernes fremmøde, herunder at genetablere en stabil skoledag med fremmøde efter Covid-19. Et led heri er at lærerne arbejder med de didaktikker, som hører til undervisningen på hhv. GSK, HF-E og STX. Arbejdet skal på sigt munde ud i en revitalisering af vores vision og strategi.

Top             Om os