Vedtægter

§ 1. Navn, hjemsted og formål.

Aalborg City Gymnasium er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution, oprettet 1939 med hjemsted i Aalborg Kommune, På Sporet 4, 9000 Aalborg. CVR-nummer 58 11 14 14.

Skolens formål er i overensstemmelse med reglerne for private institutioner for gymnasiale uddannelser at udbyde undervisning, der fører frem til studentereksamen på 2 år samt til enkeltfagseksaminer på gymnasialt niveau.

§ 2. Bestyrelsens sammensætning.

stk. 1. Skolen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer med stemmeret og 2 uden stemmeret, der skal være myndige og registreret i CPR med fast bopæl i Danmark. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorarer af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. 

stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år, medarbejderrepræsentanten dog for 2 år. Genvalg kan finde sted. Funktionsperioden er sammenfaldende med de kommunale råds for alle bestyrelsens medlemmer (jfr. dog stk.4). Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. 

stk. 3. Skolens bestyrelse består af:

Et politisk valgt medlem udpeget af Aalborg byråd.

En embedsmand: Skolechefen i Aalborg Kommune eller en af denne udpeget embedsmandsansat repræsentant for kommunens skole- og kulturforvaltning.

Et politisk valgt medlem, udpeget af regionsrådet for Nordjylland: Et medlem med særlig indsigt i området udpeget af regionsrådet for Nordjylland.

En repræsentant udpeget af de nordjyske arbejdsgiverforeninger.

En repræsentant udpeget af Aalborg City Gymnasiums elevforening (ACGE). Foreningen består udelukkende af tidligere elever på skolen.

Rektor for Aalborg Universitet eller en af denne udpeget repræsentant for Aalborg Universitet med særligt kendskab til gym­nasieskolen.

Rektor for University College Nordjylland eller en af denne udpeget repræsentant for University College Nordjylland med særligt kendskab til gymnasieskolen.

Et bestyrelsesvalgt medlem, der uafhængigt af erhvervsbaggrund har indsigt og evner til at bidrage til udviklingen af Aalborg City Gymnasium.

stk. 4. To medlemmer af bestyrelsen (ét medlem med stemmeret og ét medlem uden stemmeret) vælges af og blandt skolens medarbejdere for en 2-årig periode fra 1/1 i et lige år (dog ikke rektor). Genvalg kan finde sted. Herudover kan ansatte ved skolen ikke være medlem af bestyrelsen – heller ikke som repræsentanter for andre.

stk. 5. Elevrådet udpeger en elevrepræsentant, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Elevrepræsentanten kan ikke deltage i behandling af sager, der vedrører ansættelse og afskedigelse af lærere eller den enkelte ansattes forhold i øvrigt.

stk. 6. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

stk. 8. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. Bestyrelsen afgør, hvorvidt det pågældende medlem skal betragtes som inhabilt eller ej. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Et medlem har pligt til at underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.

stk. 9. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jfr. § 4, stk. 3, i lovbekendtgørelse om lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten, hvis en sådan er valgt. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

stk.10. Rektor fungerer som bestyrelsens sekretær.

stk.11. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. 

§ 3. Bestyrelsens funktion og forretningsorden.

stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Bestyrelsens næstformand træder i formandens sted ved formandens forfald. 

stk. 2. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt. Der indkaldes skriftligt af rektor, på formandens vegne, med 7 dages varsel med angivelse af de sager, der ønskes drøftet, med mindre forholdene nødvendiggør kortere varsel. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol (jfr. stk. 5).

stk. 3. I øvrigt afholdes der bestyrelsesmøde, hvis formanden skønner det nødvendigt, eller hvis 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

stk. 4. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af bestyrelsen være personligt mødt frem. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed (jfr. dog §4, stk.7 og §7, stk.2). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme udslagsgivende. 

stk.5. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. Protokollen skal opbevares på skolen.

stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med henblik på at få et nærmere defineret sagsområde belyst. Sådanne udvalg kan aldrig tillægges en kompetence, der tilkommer bestyrelsen.

stk. 7. Bestyrelsen kan indkalde andre til at deltage i bestyrelsens møder.

stk. 8. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven om tavshedspligt.

§ 4. Bestyrelsens opgaver og kompetence.

stk. 1. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder for at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med reglerne for private studenterkurser og med skolens vedtægt. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens rektor. Der udfærdiges ansættelseskontrakt.

stk. 3. Ansættelse af rektor godkendes af undervisningsministeren.

stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger andet personale efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale til rektor.

stk. 5. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at rektor i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til i øvrigt at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig ledelse.

stk. 6. Skolen forpligtes udadtil af enten bestyrelsens formand og rektor i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jfr. lov om erhvervsdrivende virksomheder (jfr. dog stk. 5).

stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købe- og lejekontrakter. Sådanne beslutninger kan kun træffes, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

stk. 8. Elever, der er myndige, forældre til elever, der ikke er myndige, og fastansatte medarbejdere ved Aalborg City Gymnasium har ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre og kan ligeledes fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

stk. 9. Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

§ 5. Rektors opgaver og kompetence.

stk. 1. Rektor er skolens daglige leder og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen, ligesom rektor har det pædagogiske ansvar for kursets undervisning og eksaminer over for undervisningsministeren, jfr. reglerne for private institutioner for gymnasiale uddannelser. Rektor er skolens daglige leder og træffer alle dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift.

stk. 2. Ved rektors fravær ud over en måned skal der konstitueres en rektor.

§ 6. Skolens drift - økonomi.

stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen er ansvarlig for, at rapporten underkastes betryggende revision ved en statsautoriseret revisor, valgt af bestyrelsen. Den reviderede rapport skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen. Årsrapportens udarbejdelse, revision og afslutning skal være afsluttet ved udgangen af marts måned.

stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et driftsbudget. 

stk. 3. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud i henhold til gældende lovgivning samt egendækning, herunder elevbetaling i overensstemmelse med reglerne for private institutioner for gymnasiale uddannelser. Skolen kan herudover modtage bidrag fra andre. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

stk. 5. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

stk. 6. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolens og anvendes til bedste for skolen. Anbringelse af likvide midler skal ske i overensstemmelse med reglerne herom for private institutioner for gymnasiale uddannelser. Likvide midler kan ikke anbringes på konti mv., som andre end skolen råder over.

§ 7. Vedtægtsændringer og opløsning.

stk. 1. Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted efter vedtagelse i bestyrelsen med mindst 2/3 af medlemmernes stemmer. Ændringerne skal godkendes af Undervisningsministeriet.

stk. 2. Bestyrelsen kan med mindst 2/3 af medlemmernes stemmer træffe beslutning om skolens ophør. 

stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal skolen nedlægges. 

stk. 4. Umiddelbart efter, at der er truffet beslutning om skolens ophør, skal eleverne samt forældrene til de elever, der ikke er myndige, orienteres om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor. Det påhviler endvidere bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse.

stk. 5. Bestyrelsen skal orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

stk. 6. I tilfælde af skolens opløsning har den siddende bestyrelse ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver, for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. 

stk. 7. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes efter reglerne for private institutioner for gymnasiale uddannelser. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. 

stk. 8. Bestyrelsen fungerer videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue er anvendt i overensstemmelse med vedtægten. 

Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsesmødet den 5. december 2011 og offentliggjort på skolens hjemmeside 15. november 2012

Vedtægterne er godkendt af undervisningsministeriet den 19. april 2012

Vedtægterne er justeret grundet navneskifte den 7. september 2018 som besluttet på bestyrelsesmødet 18. december 2017