Kvalitetssikring

For at bevare en god skole med et godt undervisningsmiljø undersøger vi løbende vores elevers trivsel og arbejdsmiljøet for vores ansatte.

Kvalitetssikringssystem

På Aalborg City Gymnasium ønsker vi et kvalitetsarbejde, der er gennemsigtigt og tydeligt både for ansatte, elever og omverdenen med henblik på at udvikle kvaliteten i forhold til elevernes læring, faglighed og trivsel. Til kvalitetssikringssystemet hører en evalueringsstrategi samt selvevalueringer og opfølgningsplaner, der ses herunder: 

Elevtrivselsundersøgelsen

Elevernes trivsel er vigtig for os. Vi gennemfører hvert år en undersøgelse af trivslen blandt eleverne. Resultaterne indgår i skolens kontinuerlige arbejde med at forbedre forholdene og trivslen for elever på Aalborg City Gymnasium.

Det overordnede resultat af den seneste elevtrivselsundersøgelse(ETU) kan ses her

Flere detaljer kan ses på Uddannelsesstatistik via dette link.

Undervisningsmiljøvurdering

I tillæg til elevtrivselsundersøgelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører skolen en undersøgelse af undervisningsmiljøet mindst hvert 3. år. Resultat af den seneste undervisningsmiljøvurdering(UMV) kan ses her.

Evalueringsårshjul

Elevernes faglige standpunkt evalueres jævnligt både formativt og summativt. I dokumetet her ses tidsplanen for de fastlagte evalueringer.

APV

Aalborg City Gymnasium gennemfører hvert 3. år en arbejdspladsvurdering (APV) for alle personalegrupper. Den efterfølgende opfølgning foregår i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, så der kan reageres hurtigt og konstruktivt på eventuelle problemområder.

2022
Vi anvender Professionel Kapital i forbindelse med udarbejdelse af APV. Vi har senest udarbejdet en i foråret 2022. Interesserede kan henvende sig til skolen og få tilsendt den seneste rapport.

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

På Aalborg City Gymnasium udstikker skolens værdier og strategiske mål det pædagogiske udgangspunkt sammen med Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser, der ses her.

Resultater og nøgletal

Resultater for Aalborg City Gymnasium ses på uddannelsesstatistik.dk via linket her.

Fastholdelsesstrategi

I arbejdet med tilegnelsen af enkeltfaglige kompetencer, af studieforberedende og alment dannende kompetencer er fokus på fastholdelse vigtig. Vi følger op på fravær fra undervisningen og manglende opgaveafleveringer på baggrund af studie- ordensreglerne i de gymnasiale uddannelser. I praksis er det rektor og uddannelsesledere, der i et samarbejde med sekretærer, lærere og klassevejledere følger op på fraværet, herunder sanktionerer. Vi arbejder fokuseret med hvert af de tre områder, STX, HF-E og GSK. 

Trivsel er omdrejningspunktet for vores fastholdelsesarbejde. Vi arbejder derfor for, at alle elever indgår i sociale fællesskaber. For at facilitere trivslen har skolens klasser tilknyttet trivselsvejledere, der på daglig basis følger elevernes udvikling i samarbejde med lærere, sekretærer og skolens ledelse. Trivselsvejlederne støtter eleverne og hjælper dem med at undgå fravær både i forhold til fysisk fremmøde og skriftlige opgaver. På den måde sikrer vi, at alle får den optimale støtte i forhold til at gennemføre uddannelsen. Trivselsvejlederne hjælper eleverne med personlig trivsel og stressproblematikker samt struktur på skolearbejdet og hverdagen. Trivselsvejlederne kan også henvise elever til skolens psykolog eller andre relevante tilbud, der kan fremme elevernes trivsel.

Vi arbejder også med fastholdelse via elevrådet, da vi her drøfter forskellige relevante emner, der har betydning for elevernes trivsel og lyst til læring. Det kan være sociale arrangementer, værdidebatter om f.eks. bæredygtighed, klasselokalernes indretning el.a. På et mere generelt plan drejer arbejdet i elevrådet sig om medindflydelses, der også kan virke positivt på fastholdelsen.

Understøttende til ovenstående arbejde hører initiativer som: 

  • Sociale arrangementer 
  • SPS-tilbud 
  • Læsevejledning 
  • Matematikvejledning 
  • Lektieværksted 
  • Ekskursioner 
  • Studieture

Antikrænkelsespolitik

Aalborg City Gymnasium har en samlet politik for krænkende handlinger, herunder mobning, seksuel chikane og vold, for ansatte. Politikken han læses her.