Økonomi

Det er gratis for dig at følge et overbygningsforløb.

Forløbet giver dig ret til SU, hvis bestemte forhold er opfyldt.
Du kan på et overbygningsforløb få SU efter de samme regler, som gælder for GSK-elever.
Man kan ikke på forhånd sige noget om i hvilke måneder du kan få SU - det afhænger af den præcise sammensætning af dit konkrete overbygningsforløb.
Spørg studievejlederen om SU forholdene på dit forløb.

Herunder kan du se lovgrundlaget for tildeling af SU til supplerende overbygningsforløb.

SU-bekendtgørelsens paragraf 22:
§ 22. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i 1 måned pr. fag eller niveau til gymnasiale suppleringskurser (GSK), til enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelserne, der er udbudt i henhold til bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, og til supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen eller en højere forberedelseseksamen, når undervisningen tilrettelægges som et forløb, der

1) består af mindst 3 ugers undervisning og

2) omfatter gennemsnitlig mindst 16 ugentlige timers uddannelsestid (klokketimer).

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan uanset antallet af fag eller niveauer, jf. stk. 1, få uddannelsesstøtte i yderligere 1 måned indenfor samme eksamenstermin, hvis uddannelsestiden, jf. uddannelsesbekendtgørelsen for den pågældende uddannelse, er på 100 timers uddannelsestid eller derover for et fag eller et niveau, der indgår i forløbet.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få uddannelsesstøtte til de forløb, der er nævnt i stk. 1, at forløbet er tilrettelagt, så den uddannelsessøgende kan gennemføre forløbet inden for de måneder, hvori der kan gives uddannelsesstøtte, jf. stk. 1 og 2, eksklusive eksamensperioden. Der gives ikke uddannelsesstøtte til de forløb, der er nævnt i stk. 1, i måneder, hvori der ikke er tilrettelagt undervisning.